Наше право на интелектуална сопственост

* Метод за изработка на алуминиумски шипки (патент бр. ZL 201010518772.6).

* Еден вид опрема и негов метод за правење бакарни легури преку депонија за прскање (Патент бр. ЗЗЛ 201210411177.1).

* Метод за подготовка на зајакнат зајакнат распрскувач со алуминиум оксид (патент бр. ZL 201310151407.X).