Нашето право на интелектуална сопственост

*Метод на изработка на жичени шипки од легура (патент бр.: ZL 201010518772.6).

*Вид на опрема и нејзиниот метод за изработка на појас од бакарна легура преку депозит со спреј (патент бр.: ZL 201210411177.1).

*Метод за подготовка на дисперзивен зајакнат бакар со алуминиум оксид (патент бр.: ZL 201310151407.X).